Πολιτική Ποιότητας

Η διεύθυνση της επιχείρησης ΤΑΝΗΣ αναγνωρίζει τη σημασία, αλλά και την αναγκαιότητα της διασφάλισης της υγιεινής των προϊόντων εμπορίας που διαθέτει & των κροκετών – σαλατών που παρασκευάζει, της ποιότητας τους, όπως και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών, σαν μέσου για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, αλλά και για επιχειρηματική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό τη διάθεση προϊόντων τροφίμων – ιδίας παραγωγής & εμπορίας, -  τα οποία ικανοποιούν συστηματικά τις απαιτήσεις και προσδοκίες όλων των πελατών  ως προς την ποιότητα, χρόνο παράδοσης, υγιεινή & γευστικότητα. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η διεύθυνση και το προσωπικό της επιχείρησης έχουν αναλάβει δέσμευση για την επίτευξη των πάρα κάτω: 

1)  Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 και συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του. 

2)  Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000. 

3)  Καθορισμό στόχων ποιότητας και τακτική αξιολόγηση της επίδοσης, τόσο της επιχείρησης συνολικά, όσο και των εμπλεκόμενων λειτουργικών τομέων της ως προς αυτούς. 

4)  Συστηματική συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των απαιτήσεων, προσδοκιών και εισηγήσεων των πελατών και αναβάθμιση των τροφίμων και της παρεχόμενης εξυπηρέτησης με βάση αυτές.

5)  Εφαρμογή ελεγχόμενων διεργασιών και μεθόδων εργασίας και συνεχή βελτίωση αυτών. 

6)  Εγκαθίδρυση απαιτούμενων ελέγχων επιβεβαίωσης και επαλήθευσης της συμμόρφωσης όλων των τροφίμων ίδιας παραγωγής και εμπορίας και της παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς καθορισμένες προδιαγραφές.

7)  Διασφάλιση κατάλληλων μέσων και συνθηκών για την παραλαβή, Παρασκευή, συσκευασία, αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων και συνεχή αναβάθμιση αυτών. 

8)  Διορισμό ικανού δυναμικού για την εκτέλεση όλων των εργασιών παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων στους πελάτες. Μέριμνα για συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του.

9)  Συστηματική συμμόρφωση προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Βασισμένοι στην εξειδίκευση, μακρά εμπειρία, τις αυξημένες δυνατότητες της επιχείρησης, αλλά και στην έμπρακτη δέσμευση για ικανοποίηση όλων των πελατών της, η διεύθυνση και το προσωπικό της ΤΑΝΗΣ προσβλέπουν σε μια σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς.


 

 

 

#

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

από το 2005

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη από το 2005 από τον έγκριτο διεθνή οργανισμό Lloyd's Register Quality Assurance για συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015, στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:

Εμπορία και Διανομή Τροφίμων Ψύξης - Κατάψυξης και Ξηράς Αποθήκευσης. Σχεδιασμός και Διάθεση Κροκετών και Σαλατών.


Λήψη Πιστοποιητικού

Τι σημαίνει αυτό;

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού, καθώς και η πιστή εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται βάση συγκεκριμένων αυστηρών προδιαγραφών κάθε φορά που παράγονται και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την παραγωγή του, διασφαλίζουν ότι κάθε φορά τα προϊόντα θα είναι σε τέλεια κατάσταση από την αρχή τους μέχρι και τη στιγμή που θα φτάσουν στο πιάτο.